Foyer Phat Diem

 1. Отель Foyer Phat Diem Рим

Адрес: Via Pineta Sacchetti, 45

Major Aventinus

 1. Отель Major Aventinus Рим

Адрес: Via Sant Anselmo 10 - Roma - 00153

Marvi

 1. Отель Marvi Рим

Адрес: Via Pietro della Valle 13 - 00193 - Roma

Forti s Guest House

 1. Отель Forti s Guest House Рим

Адрес: Via Fornovo, 7 - 00192 Roma

Bixio

 1. Отель Bixio Рим

Адрес: Via Bixio 46 - 00185 - Roma

Cathrine

 1. Отель Cathrine Рим

Адрес: Via Volturno, 27 - 00185 - Roma

Biagio

 1. Отель Biagio Рим

Адрес: Via Giovanni Amendola 77 - 00185 - Roma

Lucia

 1. Отель Lucia Рим

Адрес: Via Giovanni Amendola 77 - 00185 - Roma

Luisa

 1. Отель Luisa Рим

Адрес: Via Giovanni Giolitti 417 - 00185 - Roma

Licia

 1. Отель Licia Рим

Адрес: Via Principe Amedeo 76 - 00185 - Roma

Resi

 1. Отель Resi Рим

Адрес: Via Giovanni Amendola 77 - 00185 - Roma

Max

 1. Отель Max Рим

Адрес: Via Gioberti 30 - 00185 - Roma